Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) е сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза

Регистриран през 2014г. в град Варна, Институтът осъществява младежки инициативи насочени към прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и дейности, предимно в областта на младежката заетост, неформалното образование, дигитализация и иновациите, спорта и културата, опазване на околната среда и историческото наследство.

Нашият екип работи за решаване на проблемите на децата и младежите, защита на човешките им права и социални интереси. Усилията ни са насочени към подпомагане на личностната изява на младите хора, тяхната бъдеща социална и професионална реализация, за интеграцията в обществото на уязвими младежки групи!

Проектите ни, финансирани по национални и Европейски програми, са предимно насочени към:

  • Създаване, финансиране и реализиране на конкретни образователни, екологични и изследователски програми и инициативи насочени към разрешаване на проблемите на младежта
  • Подкрепа на интеграцията на уязвими младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора с увреждания и други
  • Активно насърчаване развитието и прилагането на иновации, съвременни дигитални технологии в сферата на младежките дейности, а така също и дейности свързани с опазването на природата и околната среда
  • Разширяване на сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на добри практики в областта на образованието, културата, спорта, социалната и професионалната реализация на младежите

⏩Институтът разполага с екип от специалисти със значителни практически познания по проблемите на училищното и университетското образование, социалната интеграция, специфичните обучителни затруднения на децата, проблемите, свързани с уменията за заетост на младите хора.

⏩Експертите на Института имат дългогодишен опит в управлението и отчитането на проекти, финансирани по програми като Erasmus+, EEA and Norway Grants, Horizon 2020, 7th FP, INTERREG IVC, INTERREG Danube, INTEREGG Balkan-Med, Leonardo da Vinci, Югоизточна Европа, EASME, Europe for Citizens, Черноморска програма за трансгранично сътрудничество, национални оперативни програми, в партньорство с организации/институции от страните от ЕС. Освен това, Институтът работи в сътрудничество с партньори от Украйна, Турция, Молдова, Грузия

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации