Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

“Институт за Младежки Инициативи и Иновации” (ИМИИ) е сдружение с нестопанска цел работещо в обществена полза.

Институтът осъществява дейности и инициативи насочени към прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот, както и дейности в областта на младежката заетост, неформалното образование, дигитализация и иновациите, спорта и културата.

Нашият екип работи за решаване на проблемите на децата и младежите, защита на човешките им права и социални интереси.

Усилията ни са насочени към подпомагане на личностната изява на младите хора, тяхната бъдеща социална и професионална реализация, за интеграцията в обществото на уязвими младежки групи.

  • Работим за създаване и реализиране на конкретни образователни, екологични и изследователски програми и инициативи насочени към разрешаване на проблемите на младежта
  • Подкрепяме интеграцията на уязвими младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора с увреждания и други
  • Активно насърчаваме развитието и прилагането на иновации, съвременни дигитални технологии в сферата на младежките дейности, а така също и дейности свързани с опазването на природата и околната среда
  • Дейността ни е насочена към разширяване на сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на добри практики в областта на образованието, културата, спорта, социалната и професионалната реализация на младежите

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации