Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeЗа нас

За нас

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички членове. Общото събрание заседава веднъж годишно и има следните функции:

  • изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
  • избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  • избира и освобождава Председателя на Управителния Съвет;
  • взема решение за преобразуване и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
  • решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие с ЗЮЛНЦ;
  • приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
  • решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от трима души. Той определя реда и организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО. Избира се за срок от три години.  
Предсeдателят  на Управителния съвет представлява Сдружението и осъществява оперативното му ръководство.

 

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации