Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПроектиSIMPLE: Спорт, Включване, Движение, Участие, Учене, Околна среда

SIMPLE: Спорт, Включване, Движение, Участие, Учене, Околна среда

Партньори:

  • Moana60 Spirit of Community APS (Moana60), Виченца – Италия
  • Център за образование и иновации (InnoVED), Волос – Гърция
  • Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ), Варна – България
  • Европейска асоциация за местна власт (ALDA), Страсбург – Франция

Продължителност: 14 месеца (01.11.2023-31.01.2025)
Бюджет60.000 Евро
С финансовата подкрепа: ERASMUS-SPORT-2023

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
За проекта
Общата цел на SIMPLE е изграждане на връзка между спорта, социалното включване и опазването на околната среда чрез физическа активност, устойчиви практики и връзка с местната природа.
Специфични цели:

  • Да насърчава равния достъп до спортни и развлекателни дейности за хора с увреждания като инструмент за предотвратяване на дискриминацията и подобряване на равните възможности и благосъстояние, като се справя със специфични бариери, основани на липсата на достъпност и включване в спорта за хората с увреждания.
  • Да насърчи участието на младите хора в спорта от ранна възраст, за да създаде навици за цял живот, които оказват положително влияние върху тяхното здраве и благополучие.
  • Да повиши осведомеността на гражданите за тяхното въздействие върху околната среда, като ги ангажира с устойчиви спортни дейности.
  • Да се увеличи капацитетът на масовия спортен сектор, социалните организации и публичните органи за насърчаване на приобщаването чрез спорт и увеличаване на равното участие в спорта за младежи и хора с увреждания.

 Дейности по проекта
Партньорските организации ще извършват изследователски дейности като подготвителна работа за съвместно проектиране на спортните дейности. Те ще изследват връзката между спортните дейности, които се провеждат, и местната среда, за да се намери връзката между пространството и съответната дейност. Независимо дали става въпрос за ветроходство, сърф, катерене или бягане, наред с много други опции, връзката между вода/земя и въздействието на участниците, провеждащи спорта, ще бъде анализирана, за да се насърчат екологични практики по време на WP4. Етапът на документното проучване също така ще разгледа трудностите на местно ниво при прилагането на достъпни спортни дейности на открити и обществени места.
Избор на участници въз основа на анализа на контекста, опита на партньорите и вече установените контакти в целевата местна общност: Партньорите ще трябва да идентифицират най-подходящите участници въз основа на целите на проекта, включително млади хора под 15 години, които се интересуват да научат повече за околната среда и доброволчество в спортните дейности, фокусирани върху създаването на достъпни възможности за хора с увреждания, които желаят да участват в устойчиви спортни дейности и развиване на разбиране и уважение към околната среда. Очаква се всеки партньор да избере 20 участници за всяка целева група
Проектиране на мерки за безопасност и приобщаващи стратегии, подходящи за всяка спортна дейност, предложени чрез отчитане на различни увреждания (зрителни, слухови, физически), отчитане на възможните пречки, които хората с увреждания могат да срещнат във връзка със спортните дейности, които ще допринесат за установяване на взаимоотношения и разбирателство между участниците, базиран на споделен опит, съпричастност, прозрачност и способност за адаптиране на спортните практики към различните нужди и способности на участниците. Въз основа на подбора на участниците, партньорите ще идентифицират всички пречки пред участниците да се занимават със спорт и физически дейности и ще се ангажират с тях, за да създадат подходящи мерки, които им позволяват да участват активно.
Проектиране на дейности въз основа на основната анализирана информация: По време на този етап партньорите ще разработят дейности, които свързват възстановяването, връзката и разбирането на природата, с приобщаващите практики, които позволяват на хората с увреждания да участват в спортни дейности, гарантирайки взаимодействието между целевите младежи и хората с увреждания и създавайки усещане за общност и приобщаване.
Подготовка на доклад с препоръки за прилагане на местно ниво: как да включим спорта като инструмент за изграждане на общността, като направим спорта приобщаващ и по този начин подпомагамеблагосъстоянието на гражданите.

Спортните дейности, базирани на основната работа, разработена по време на WP2 и WP3, ще имат за цел да установят връзка за участниците между приобщаването, природата и спорта. Ще се  използва неформалното екологично образование и гражданската наука като подход за ангажиране на участниците да взаимодействат с природата и да научат как да минимизират въздействието си върху околната среда чрез устойчиви спортни практики. Освен това ще се ангажират младежи и хора с увреждания в спорта с методи за учене, които се фокусират върху участниците и техния опит в спорта и тяхната среда, развиване на умения в нов спорт, ценности по отношение на тяхното въздействие върху климата, както и съпричастност за осигуряване на пространства, които са приобщаващи и достъпни за всички.
Подготовка на местни спортни събития в 3 държави (Италия, Гърция, България). Ще бъдат разработени пилотни събития за ангажиране на обществени и открити пространства чрез сътрудничество с местни власти и организации, които не са част от този проект, за по-нататъшно разпространение на резултатите от проекта след края му. Тези събития ще имат за цел да затвърдят навика за спортуване сред семействата и техните деца и да разширят инициативата към други спортни асоциации в района, които биха могли да повторят резултатите от проекта на местно ниво. Дейностите могат да включват, но не се ограничават до: спортни инициативи в градските пространства; турнири, фокусирани върху различни възрастови групи; „дни на общността“, фокусирани върху почистването на местните пространства и припомнянето на отпадъците, докато практикувате физическа активност, като плогинг, действието на джогинг, докато събирате боклук.

Целева група
Проектът SIMPLE има за цел да въздейства върху следните целеви групи чрез своите дейности:

  • Младежи под 15 г.
  • Хора с увреждания, включително зрителни увреждания, глухота или увреден слух, състояния на психичното здраве, интелектуално увреждане, придобито увреждане на мозъка, разстройство от аутистичния спектър, физическо увреждане.

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации